HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Hazineye Ait HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ve Hazine Ve Boyçelik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine Ait Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Paylarının Satış İlanı
 
 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF veya Fon), Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (%25) ve Hazine (%2,49) mülkiyetindeki %27,49 oranındaki paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle “Şartname”de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sunmaktadır. (Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin %72 oranındaki payı HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine aittir)
 
İhale Konusu
 
Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki 0,01 TL (BirKuruş) nominal değerli 30.000.000.000 (Otuzmilyar) adet HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Hazine mülkiyetinde bulunan %27,49 oranındaki 1 TL (BirTürkLirası) nominal değerli 21.993.325 (Yirmibirmilyondokuzyüzdoksanüçbinüçyüzyirmibeş) adet Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satışı. 
 
Muhammen Bedel
 
22.000.000.000 TL (YirmikimilyarTürkLirası)
 
Teminat
 
1- İhaleye katılım teminatı 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası)’dir.
2- Teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu kabul edilecektir.
3- Nakit teminatın tercih edilmesi halinde TMSF’nin Ziraat Bankası Levent Şube nezdindeki TR730001000753978052705077 IBAN TL hesabına “HES Kablo – Çelik Halat Satış İhalesi Katılım Teminatı”  açıklaması ile yatırılması gerekmektedir.
4- Banka teminat mektubunun tercih edilmesi halinde banka teminat mektubunda; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış olması, TL cinsinden kesin ve süresiz olması, katılımcının doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim ve kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınmış olmaması şartları aranacaktır.
5- İhaleyi kazanan yatırımcı teminat oranını, teklif tutarının %10’una yükseltecektir.
6- “Şartname”de belirtilen hususların gerçekleşmesi halinde yatırılan teminatlar Hazineye irat kaydedilir.
 
Son Teklif Verme Tarihi ve Yeri
 
Yatırımcıların, “Şartname”de içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarını, 26.08.2024 tarihi saat 16:30’a kadar “TMSF, İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe, 34394 Şişli/İstanbul” adresinde elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Bu tarihten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
İhale Tarihi ve Yeri
 
Alınan teklifler, İhale Komisyonu tarafından 28.08.2024 tarihinde, saat 10.00’da “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe, 34394 Şişli/İstanbul” adresinde, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacaktır.
 
Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacaktır.
 
Yatırımcılarda Aranan Koşullar
 
1- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
2- Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında TSMF’nin kayyım olarak görevlendirildiği şirketler ve gerçek kişiler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı nedeniyle haklarında mahkûmiyet kararı bulunan veya soruşturma ve kovuşturma yürütülen gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
3- Kontrolü aynı gruba ait olan veya bu grupta hakim ortak sıfatını haiz olan birden fazla gerçek ve tüzel kişi ayrı ayrı ihaleye katılamaz.
4- Şartname’de yer alan diğer koşulları yerine getiremeyen Yatırımcılar ihaleye katılamazlar.
 
Şartname Temini ile Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti İzni
 
1- “Şartname” ücreti 200.000 TL (İkiyüzbinTürkLirası) olup TMSF’nin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal Şube nezdindeki TR790001500158007294368256 IBAN TL hesabına “HES Kablo ve Çelik Halat Şartname Ücreti” açıklamasıyla yatırılacaktır. Şartname ücreti Fona irat kaydedilir.
2- Yatırımcılara, gizlilik taahhütnamesi imzalamaları, güncel imza sirkülerlerini/imza beyannamelerini sunmaları ve TMSF’nin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal Şube nezdindeki TR790001500158007294368256 IBAN TL hesabına “HES Kablo ve Çelik Halat Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti” açıklamasıyla 1.000.000 (BirmilyonTürkLirası) yatırmaları koşullarıyla 16.07.2024 ve 23.08.2024 tarihleri arasında HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde veri inceleme ve tesis ziyaret izni verilecektir. “HES Kablo ve Çelik Halat Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti” Fona irat kaydedilecektir.
3- İlgilenen yatırımcılar, kendilerini tanıtıcı bir dosya ile başvurmaları koşuluyla “Şartname”yi ilan tarihinden itibaren “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinden temin edeceklerdir.
4- İncelemede edinilen her türlü bilgi ve belge Şartname’nin parçası, eki veya devamı niteliğinde olmayıp TMSF’yi/Hazine’yi/HES Kablo’yu/Çelik Halat’ı ilzam etmez. Bu bilgi ve belgelerin eksik/hatalı olması veya farklılıklar içermesi durumunda Şartname hükümleri esas alınır. Yapılan incelemeden edinilen bilgiler hiçbir surette TMSF’yi/Hazine’yi/HES Kablo’yu/Çelik Halat’ı ve bunların temsilcilerini ve çalışanlarını ilzam etmez.
 
İhale Yöntemi
 
1- HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satış ihalesi, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle yapılacaktır. İhale, her halükarda Fon Kurulunun onayı ile sonuçlandırılacaktır.
2- Yatırımcılar, “Şartname”de içeriğine yer verilen tekliflerini kapalı zarf içerisinde vereceklerdir.
3- Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecektir. Peşin bedel üzerinden TL olarak verilmeyen teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Vadeli ödeme talepleri, sözleşme aşamasında dikkate alınacaktır. 
4- Teklif mektuplarının Yatırımcı tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif tutarının rakam ve yazı ile açık olarak ve hiçbir tereddüte meydan vermeyecek şekilde yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
5- Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacaktır.
 
Diğer Hususlar
 
1- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, satış yapıp yapmamakta veya uygun göreceği yatırımcıya satış yapmakta serbesttir.
2- Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yapılacak değerlendirmede 4054 sayılı Kanunun ilgili maddelerine aykırılıklar ve sakıncalar belirlenmesi halinde, Rekabet Kurulu tarafından devirle ilgili koşul ve yükümlülükler getirilebilecek veya devre izin verilmeyebilecektir.
3- Bu ilan ile “Şartname” arasında herhangi bir farklılık ve aykırılık bulunması halinde “Şartname” esas alınır.
4- İhaleye ilişkin diğer hususlar “Şartname”de belirtilmiştir.
 
İrtibat
 
Ayrıntılı bilgi “TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinden veya 0.212.340 24 12 /  0.212.340 14 94 no.lu telefonlardan alınabilir.